Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


Фінансове право - Колектив авторів.Анотація.Главная >> Финансовое право >> Фінансове право - Колектив авторів.image

Анотація


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!Вступ      ...............................:...................-....-..............................„..         7

ц.ІГ- •'                              •       •                                                                                                                                                '          1 *.^

Загальна частина                4;!

:    • .                                                і;;..

Глава 1. Фінансова діяльність держави ...................................     10

§ 1. Поняття, принципи, правові методи і форми фінан-

сової діяльності держави. Фінансова політика ......................    10

§ 2. Органи управління державними фінансами ..............    28

Глава 2. Предмет, метод та система фінансового права........    44

§ 1. Поняття фінансового права .....................".7.".7;7-. .Т.........     44

§ 2. Місце фінансового права в системі права України.»..    50

§ 3. Система і джерела фінансового права ........................    53

§ 4. Фінансове право і наука фінансового права .........:...    57

Глава 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові від-

, носини ..\........^...............................................................~.Т^...     66

§ 1. Фінансово-правові норми, їх. зміст, особливості та

види                                       ,              66

§ 2. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості.     70

;    § 3. Суб'єкти фінансового права і фінансових правовід-

носин ..........................................................................................     75

Глава 4. Правові основи_фшансового контролю в Україні ....    78

§ 1. Суть і призначення фінансового контролю ..............    78

§ 2. Види і методи фінансового контролю .......................    83

§ 3. Організація та органи фінансового контролю ..........    90

Особлива частина

Розділ І. Правовий режим державних та місцевих .фон^в_коштів   117

Глава 5. Бю^ййе_право і бюджетний устрій України .........   117

§ 1. Поняття і значення бюджету для функціонування

держави... .....................................................................-•;............ -іі   117

§ 2. Поняття бюджетного права.
Стоит отметить, что особливості бюджетноч *

правових відносин .............................................................„-...іУ*3 121

,<       § 3. Бюджетний устрій в Україні...................................... йС. 126

,";'і'1     § 4. Склад доходів і видатків бюджетів в Україні ............іі',  135

;"ї     § 5. Правові засади розподілу доходів і видатків міх окї

ремими видами бюджетів України ...........................................    140

Глава 6. Бюджетні повноваження украши та.діісцевих_органів

самоврядування ....................................................................    153

§ 1. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту

бюджетних повноважень ..........................................................   153

§ 2. Бюджетні повноваження України ...............................   '155

§ 3. Бюджетні повноваження місцевих органів самовря-

дування та їх виконавчих органів ............................................ . 161

Глава 7. Бюджетний процес в Україні,^...................................    166

§ 1. Поняття і зміст бюджетного процесу ........................    166

§ 2. Порядок складання проекту бюджету .......................   170

§ 3. Порядок розгляду проекту бюджету ..........................    173

§ 4. Порядок затвердження бюджету. Зміст акгів про бюд-

жет    ..........................................................................................    176

§ 5. Порядок виконання бюджету.................;....................    181

§ 6. Звітність про виконання бюджетів .............................    195

Глава 8. Правовий режим цільових державних і місце-

вих фондів коштів ................................................................    197

§ 1. Поняття, класифікація і основи правового регулю-

вання цільових державних і місцевих фондів ........................   197

§ 2. Правовий режим цільових бюджетних фондів .............   199

§ 3. Правовий режим державних позабюджетних фондів    207

§ 4. Цільові фонди коштів органів місцевого самовряду-

вання ..........................................................................................   209

Розділ П.^Правове регулювання державних доходів ...................   213

Глава 9. Поняття і система державних доходів.
Стоит отметить, что основи пра-

вового регулювання державних доходів ............................   213

Глава 10. Податкове право........................................................    216

§ 1. Поняття податку, принципи оподаткування .........'....   216

§ 2. Податкове право, податкові правовідносини ......•;...*-.   224

Глава її. Податки з юридичних осіб .......................................    237

* § 1. Уместно отметить, что оподаткування прибутку .............................;...............    237

§ 2. Непрямі податки з юридичних осіб-.............;.........;....   244

Глава 12. Податки з населення ................................................    249

§ 1. Прибутковий податок з громадян ...............................   250

</§ 2. Податок на промисел ...................................................    254

Глава 13. Податки, що сплачують юридичні і фізичні особи   256

§ 1. Податок з власників транспортних" засобів „Т^~7.......   256

§ 2. Земельний податок.......................................................    258

» § 3. Місцеві податки і збори..........................................:...,    261

Глава 14. Правовий режим неподаткових платежів до бкя-іі

. жету.........,.'.....................'.."._........................ ^........^.^^~...С' 268

§ 1. Митні платежі .............................................................:Г   268

§ 2. Ресурсні платежі в податковій системі України........   273

Глава 15. Відповідальність за порушення податкового зако-

нодавства ...............................................................................    277

§ 1. Співвідношення переконання і примусу при реа-

лізації податкових норм............................................................   277

§ 2. Підстави притягнення до відповідальності за пору-

шення податкового законодавства. Класифікація податко-

вих правопорушень ...................................................................   279

§ 3. Види відповідальності за порушення податкових норм  281

Глава 16. Правові основи державного кредиту .................;..ч

§ 1. Поняття і функції державного кредиту .....................і.,

§ 2. Форми державного внутрішнього кредиту ................;

§ 3. Правовідносини України з іноземними державами і

міжнародними фінансово-кредитними організаціями в га-

лузі державного кредиту ...........................................................

§ 4. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі

державного кредит;'...................................................................

Глава 17. Правові основи страхування ....................................

§ 1. Поняття і функції страхування...................................

§ 2.
Стоит отметить, что основні галузі і види страхування ..............................

§ 3. Організація страхування в Україні і відносини у цій

сфері, що регулюються фінансовим правом ..........................

Розділ III. Правове регулювання державних видатків та бюд-

,_жетного фінансування .......................................................^-•~

,,; Глава 18. Правове регулювання державних видатків в Ук-

•( \ і.    раїні ......................................................................................

;;•;    § 1. Поняття державних видатків, особливості відносин у

? '(«галузі видатків у період перехідної економіки. Принципи фінан-

. сування .......................................................................................

^"Ї   § 2. Поняття та принципи бюджетного фінансування ....

Глава 19. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансу-

вання .....................................................................................

§ 1. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування,

принципи, об'єкти фінансування ............................................

§ 2. Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст

та правове значення кошторисних підрозділів. Порядок скла-

дання та затвердження кошторисів .........................................

§ 3. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування .......

§ 4. Порядок фінансування соціально-культурних заходів

в умовах переходу до ринку .....................................................

§ 5. Порядок фінансування охорони здоров'я та фізичної

культури ......................................................................................

§ 6. Порядок фінансування видатків на національну обо-

рону  ..........................................................................................

§ 7. Правове регулювання видатків на утримання законо-

давчої, виконавчої влади та правоохоронних органів ...........

Глава 20. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види

та порядок використання....................................................

Глава 21. Порядок фінансування народного господарства

України..................................................................................

§ 1.
Стоит отметить, что особливості фінансування державних підприємств у

період переходу до ринкової економіки .................................

§ 2. Порядок фінансування Промисловостіта'капі-галов-  '

. кладень ............................-................;....................-...........;........    371;;,

§ 3.
Стоит отметить, что особливості фінансування агропромислового комплек-      ?'

су та охорони природи...........................:;...;.............................   38Ї ї',

§ 4. Порядок фінансування житлово-комунального гос-

подарства в умовах перехідної економіки ..............................   393

§ 5. Правові основи та особливості фінансування видатків

енергетики та транспорту .,.....................................................;.    396

Розділ IV. Правові основи банківської діяльності, грошового

обігу, розрахунків та валютних відносин ................................   403     /

Глава 22. Правовий статус банків в Україні ...........................   403

§ 1. Банківська система України та роль у ній Національ-

ного банку України .................................................:.................    403

§ 2. Правові засади контролю Національного банку за

діяльністю комерційних банків................................,.............'..   410

Глава 23. Правові засади грошового обігу і розрахунків .......   418

§ 1. Правове регулювання грошового обігу в Україні......   418

§ 2. Контроль Національного банку України за веденням

касових операцій .......................................................................   423

§ 3. Порядок регулювання відносин при відкритті рахунків

у банківських установах ............................................................   429

V   § 4. Правові засади безготівкового грошового обігу .......:   441

Глава 24. Правові засади валютного регулювання .................   457

§ 1. Правовий режим валютних операцій .........................   457

§ 2. Уместно отметить, что операції з іноземною валютою, що дозволяються за-

конодавством України ..............................................................   464

§ 3. Не стоит забывать, что валютний контроль ......................................................    468

§ 4. Відповідальність за порушення валютного зеконо.-

давства ........................................................................................    470

Додаток   ..........................................................................................     474


Похожие разделы в других книгах:
    Категория Аграрное право
      Книга ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ - А. М. ТРЕТЯК, В. М.ДРУГАК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ - А.М. ТРЕТЯК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ З АГРАРНОГО ПРАВА ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ - В.П. Жушман та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Административное право
      Книга Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Судебные и правоохранительные органы
      Книга СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ - А. П. Гель, Г.С. Семаков, С. П. Кондракова.,  Раздел Анотація
    Категория Банковское право
      Книга Банківське право - О, А, Костюченко.,  Раздел Анотація
    Категория Гражданское право
      Книга Цивільне процесуальне право України.,  Раздел Анотація
    Категория Жилищное право
      Книга Житлове право України - М.К. Галтич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория История государства и права зарубежных стран
      Книга Римське приватне право. Курс лекцій - Р.А. Калюжний.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Історія держави і права країн Стародавнього світу - Тищик Б.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Криминальное право
      Книга Кримінальне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Кримінальне право України - Фріс П. Л.,  Раздел Анотація
      Книга Кримінальний процес України - О.П. Кучинська, О.А. Кучинська.,  Раздел Анотація
    Категория Международное право
      Книга МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО - І. І. Дахно.,  Раздел Анотація
      Книга DEUTSCH. ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН - І.Г. Мараховська,,  Раздел Анотація
      Книга Завдання з навчальної дисципліни Міжнародне приватне право - Гайворонський В.М. та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Налоговое право
      Книга Правовий режим оподаткування в Україні - П.Т. Гега.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Кваліфікація ухилення від сплати обовязкових внесків державі - Л.П. Брич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Нотариат
      Книга Нотариат в Украине. Г.С. Семаков, С.П. Кондракова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Предпринимательское право
      Книга Контроль і перевірки підприємницької діяьності - Колектив авторів.,  Раздел Анотація
      Книга Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері під-приємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел Анотація
    Категория Семейное право
      Книга ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ - І.М. Сирота.,  Раздел Анотація
    Категория Трудовое право
      Книга ОХОРОНА ПРАЦІ - О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук.,  Раздел Анотація
      Книга ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - В.М. Венедиктова.,  Раздел Анотація
    Категория Теория государства и права
      Книга ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - К. Г. Волинка.,  Раздел Анотація
      Книга Основи держави і права - Котюк В. О.,  Раздел Анотація
      Книга Правознавство - Т.В.Варфоломеєва та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Уголовное право
      Книга Мотив і мотивація злочину - А.В. Савченко.,  Раздел Анотація
      Книга Кваліфікація злочинів проти власності - В.П. Ємельянов.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Финансовое право
      Книга Фінансова злочинність - Колектив авторів.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Cудово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів - Колектив авторів.,  Раздел Анотація
      Книга ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією - Колектив авторів.,  Раздел Анотація
      Книга ФІНАНСОВЕ ПРАВО - А. Г. Зюнькін.,  Раздел Анотація
    Категория Экологическое право
      Книга Екологічне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Право екологічної безпеки - Андрейцев В.І.,  Раздел Анотація
      Книга Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища – ред.. Наталія Андрусеви,  Раздел Анотація
    Категория История государства и права Украины
      Книга Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України - В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, Г.Г. Каратаєва та ін.,  Раздел Анотація
      Книга Історія держави і права України. Схеми та таблиці – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Правовое регулирование деятельности органов ГНС
      Книга Правове регулювання вивільнення працівників ОВС - М.І. Іншин.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Право
      Книга Історія політичних і правових вчень - Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г.,  Раздел Анотація
      Книга Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів - За ред. О.М. Бандурки,  Раздел Анотація
      Книга Торгове право - Курс лекцій (СНАУ),  Раздел Анотація
      Книга Кримінальне право України. Загальна частина - За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка,  Раздел Анотація
    Категория Юридическая деонтология
      Книга Юридична деонтологія - І.В. Бризгалов.,  Раздел Анотація
      Книга Юридична термiнологiя. Довідник - В.В. Головченко, В.С. Ковальський.,  Раздел Анотація
    Категория Конституционное право Украины
      Книга Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні - О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, Г.В. Зубенко.,  Раздел Анотація
      Книга Конституційне право України - Кравченко В. В.,  Раздел Анотація
      Книга НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ – ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.,  Раздел Анотація
    Категория Разное
      Книга МЕНЕДЖМЕНТ. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ - О. Г. БІЛОРУС, Є. Г. ПАНЧЕНКО.,  Раздел Анотація
    Категория Транспортное право
      Книга Кваліфікація автотранспортних злочинів - Коржанський М.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Авторское право
      Книга Законодавство України про інтелектуальну власність - О.О. Підопригора.,  Раздел Анотація
    Категория Финансы
      Книга Кредитування: теорія і практика - Лагутін В.Д.,  Раздел Анотація
    Категория Информационное право
      Книга Паблік рілейшенз в ОВС - В.О. Болотова.,  Раздел style='margin-left:0cm'>Анотація
      Книга Контент-аналіз як метод вивчення документів - В.А. Болотова, Г.В. Попова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА - І.В. Арістова,  Раздел Анотація
    Категория Судебное право
      Книга ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ - М. М. ВАСИЛЬЧЕНКО.,  Раздел Анотація
      Книга ЗАХИСНИК НА ПОПЕРЕДНЬОМУ СЛІДСТВІ - Ю.П.Янович.,  Раздел Анотація
      Книга Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудово-му слідстві - Костін М.І.,  Раздел Анотація
      Книга Судова медицина - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
    Категория Торговое право
      Книга Правові засоби матеріально-технічного забезпечення товаровиробників в умовах реформування АПК - Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Хозяйственное право
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 2 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 3 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 4 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 5 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) для студентів IV курсу - Д.В. Задихайл,  Раздел Анотація
    Категория Менеджмент
      Книга Менеджмент персоналу в органах ДПС України - М.М. Недашківській та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Комментарии к нормативным актам
      Книга Постатейний коментар до Кримінального кодексу України - Автор невідомий,  Раздел Анотація
    Категория Государственное право зарубежных стран
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.М. Шаповал.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Основи римського приватного права - Є.М. Орач, Б.Й. Тишик.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.О. Ріяка.,  Раздел Анотація

(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика