Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ - І.М. Сирота.Анотація.Главная >> Семейное право >> ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ - І.М. Сирота.image

Анотація


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!Міністерство освіти і науки України Важно заметить, что одеська національна юридична академія

І.М. Сирота

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

 

Підручник

для студентів вищих навчальних

закладів I-IV рівнів акредитації, що навчаються

за фахом «Правознавство»

2-е видання, доповнене та перероблене

Грант         МБФВ         КМА 'Розвиток бібліотечних фондів"

Наукова бібліотека

Університету "Києво-Могилянська академія"_____

Харків

Юдіссей»

2001

гається

,ичної академії,

ресор,

и

\ЛОВ

к сніг, — вранці те. Вона — вечір >мо, що невелике арість подолати. : державна орган-

.стві, то ефектив-активного трудо-;ідпочинку. Мова , що була і зали-соціальної полі-

ення в Україні», нальної юридич-ля студентів ви-ії, що навчають-ним із найбільш роблематики за-їез сумніву, нав-:нях Конституції соціального за-;релом знань не tx робітників, даються ключові Україні — тру-ечення, допомо-дадянам, пільги в війни, праці і ретичних основ ъся простотою і бить підручник не *таким, що

ьному посібни-чними реалія-гєвого рівня на->, одержуваною

ББК67 C73

Резензенти:

Кафедра трудового права і права соціального забезпечення Важно заметить, что одеської національної

юридичної академії;

Усенко В.Т — начальник Головного

управління праці та соціального захисту

Важно заметить, что одеської обласної державної адміністрації,

Заслужений юрист України

Рекомендовано до друку Вченою радою Важно заметить, что одеської національної юридичної академії

Сирота І.М.

С 73         Право соціального забезпечення в Україні: Під­ручник. — X: «Важно заметить, что одіссей», 2001.— 384 с

ISBN 966-633-046-6

Підручник написаний на основі діючого законодавства про соціальне забезпечення і перспективи його реформуван­ня, у ньому враховані теоретичні положення галузі права соціального забезпечення. Головна увага приділяється вик­ладу матеріалу, знання якого необхідно для здійснення функ­ції соціального захисту населення. Система викладу матеріалу побудована до навчальної програми таким чином, щоб, до можливості, охопити інститути загальної н особливої час­тин права соціального забезпечення. У підручнику висвіт­люються питання здійснення і захисту права на пенсію, роз­кривається зміст суб'єктивних прав громадян на окремі ви­ди забезпечення.

Для студентів, аспірантів, науково-педагогічних праців­ників юридичних вузів, факультетів, інститутів і коледжів, а також фахівців органів соціального захисту, профспілок, пра­воохоронних органів і всіх тих, хто цікавиться проблемами теорії і практики соціального захисту населення в Україні.

ISBN 966-633-046-6

Сирота І.М., 2001

ООО «Важно заметить, что одіссей».; лідготовка

до друку, 2001

З передмовою до читачів звертається

Президент Важно заметить, что одеської національної юридичної академії,

доктор юридичних наук, професор,

народний депутат України СЕРПИ ВАСИЛЬОВИЧ КІВАЛОВ

Старість завжди приходить раптово, як сніг, — вранці подивишся у вікно і побачиш, що усе біле. Вона — вечір життя і завжди запалює ϲʙᴏю лампу. Відомо, що невелике мистецтво старим стати, мистецтво — старість подолати. І в цій боротьбі одне з перпіих місць займає державна орган­ізація соціального захисту населення.

Що вище моральна атмосфера в суспільстві, то ефектив­ніше його допомога тим, хто відійшов від активного трудо­вого життя і знаходиться на заслуженому відпочинку. Мова йде про систему соціального забезпечення, що була і зали­шається одним із пріоритетних напрямків соціальної полі­тики і діяльності держави.

Підручник «Право соціального забезпечення в Україні», підготовлений професором Важно заметить, что одеської національної юридич­ної академії 1-М. Сиротою, призначений для студентів ви­щих закладів освіти I-IV рівнів акредитації, що навчають­ся за спеціальністю «Правознавство», є одним із найбільш кваліфікованих навчальних посібників з проблематики за­конодавства про соціальне забезпечення. Без сумніву, нав­чальний посібник, що базується на положеннях Конституції України, чинного законодавства з питань соціального за­безпечення, про який іде мова, стане джерелом знань не тільки для студентів, але й для практичних робітників.

У кожній з XIV глав підручника розглядаються ключові питання права соціального забезпечення в Україні — тру­довий стаж і вислуга років, пенсійне забезпечення, допомо­га непрацездатним і малозабезпеченим громадянам, пільги і гарантії соціальної захищеності ветеранів війни, праці і військової служби і таке інше. Виклад теоретичних основ права соціального забезпечення відзначається простотою і ясністю, образністю і лаконічністю, що робить підручник «таким, що читається з захопленням», а не «таким, що вивчається заради вивчення».

Матеріал, що викладається в навчальному посібни­ку, безпосередньо пов'язаний з економічними реалія­ми сьогоднішнього дня — зниженням життєвого рівня на­селення, неадекватною заробітною платою, одержуваною

працівниками, інфляційними процесами. У зв'язку з цим нормативна база права соціального забезпечення знаходить­ся в безперервному розвитку — практично щомісяця з'яв­ляються нові законодавчі акти з цієї проблематики. Підруч­ник, так би мовити, йде в ногу з часом — у ньому приво­дяться практично всі правові акти, присвячені соціально­му забезпеченню на січень 2001 року.

Цей підручник відрізняється від інших подібних видань ϲʙᴏєю гуманістичною і реальною спрямованістю — за кож­ним рядком відчувається прагнення автора не просто ви­класти читачу інформаційний матеріал, а й вивести його на практичні рейки — показати застосування в житті, відпо­вісти на виникаючі питання, дати кваліфіковану консуль­тацію. Головний лейтмотив навчального посібника — до-вага до старості і до тих, кому сьогодні в силу тих або інших обставин жити сутужніше, ніж іншим. Старість ніколи не може бути щастям. її уділ — або спочинок, або біда. Спо­чинком вона стає тільки тоді, коли її шанують, коли про неї піклуються. Турботі і повазі старості присвячено бага­то сторінок цього підручника, який у багатьох відношен­нях є незвичним. І насамперед його незвичність у тому, що, уникнувши повчальності, автор домігся переконливості. Во­на виникає від стратегічної думки — турбота про старість є справа державної важливості.

Автор підручника — професор Іван Михайлович Сиро­та — Заслужений юрист України, один з активних вчених-юристів по розробці нової галузі права — права соціально­го забезпечення. Ним підготовлено й опубліковано багато наукових праць, у тому числі монографічних, навчальних посібників, наукових статей. Він автор численних публікацій у часопису «Право України». Тому викладений ним мате­ріал багато в чому заснований на його великому життєво­му досвіді, на багаторічній роботі в правоохоронних орга­нах, органах місцевого самоврядування й у системі юридич­ної освіти. За кожним положенням законодавчого доку­мента стоїть конкретна людина, громадянин України, його проблеми. І тому такий популярний цей підручник як се­ред студентів, так і серед тих, хто професійно займається про­блемами теорії і практики соціального захисту населення в Україні.

Президент Важно заметить, что одеської національної юридичної академії

С.В. Ківалое


Похожие разделы в других книгах:
    Категория Аграрное право
      Книга ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ - А. М. ТРЕТЯК, В. М.ДРУГАК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ - А.М. ТРЕТЯК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ З АГРАРНОГО ПРАВА ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ - В.П. Жушман та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Административное право
      Книга Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Судебные и правоохранительные органы
      Книга Теорія управління органами внутрішніх справ - ред. Ю.Ф. Кравченко.,  Раздел Анотація
    Категория Банковское право
      Книга Банківське право - О, А, Костюченко.,  Раздел Анотація
    Категория Гражданское право
      Книга Цивільне процесуальне право України.,  Раздел Анотація
    Категория Жилищное право
      Книга Житлове право України - М.К. Галтич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория История государства и права зарубежных стран
      Книга Римське приватне право. Курс лекцій - Р.А. Калюжний.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Історія держави і права країн Стародавнього світу - Тищик Б.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Криминальное право
      Книга Кримінальне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Кримінальне право України - Фріс П. Л.,  Раздел Анотація
      Книга Кримінальний процес України - О.П. Кучинська, О.А. Кучинська.,  Раздел Анотація
    Категория Международное право
      Книга МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО - І. І. Дахно.,  Раздел Анотація
      Книга DEUTSCH. ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН - І.Г. Мараховська,,  Раздел Анотація
      Книга Завдання з навчальної дисципліни Міжнародне приватне право - Гайворонський В.М. та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Налоговое право
      Книга Правовий режим оподаткування в Україні - П.Т. Гега.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Кваліфікація ухилення від сплати обовязкових внесків державі - Л.П. Брич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Нотариат
      Книга Нотариат в Украине. Г.С. Семаков, С.П. Кондракова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Предпринимательское право
      Книга Контроль і перевірки підприємницької діяьності - Колектив авторів.,  Раздел Анотація
      Книга Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері під-приємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел Анотація
    Категория Трудовое право
      Книга ОХОРОНА ПРАЦІ - О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук.,  Раздел Анотація
      Книга ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - В.М. Венедиктова.,  Раздел Анотація
    Категория Теория государства и права
      Книга ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - К. Г. Волинка.,  Раздел Анотація
      Книга Основи держави і права - Котюк В. О.,  Раздел Анотація
      Книга Правознавство - Т.В.Варфоломеєва та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Уголовное право
      Книга Мотив і мотивація злочину - А.В. Савченко.,  Раздел Анотація
      Книга Кваліфікація злочинів проти власності - В.П. Ємельянов.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Финансовое право
      Книга ФІНАНСОВЕ ПРАВО - А. Г. Зюнькін.,  Раздел Анотація
    Категория Экологическое право
      Книга Екологічне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Право екологічної безпеки - Андрейцев В.І.,  Раздел Анотація
      Книга Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища – ред.. Наталія Андрусеви,  Раздел Анотація
    Категория История государства и права Украины
      Книга Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України - В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, Г.Г. Каратаєва та ін.,  Раздел Анотація
      Книга Історія держави і права України. Схеми та таблиці – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Правовое регулирование деятельности органов ГНС
      Книга Правове регулювання вивільнення працівників ОВС - М.І. Іншин.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Право
      Книга Історія політичних і правових вчень - Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г.,  Раздел Анотація
      Книга Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів - За ред. О.М. Бандурки,  Раздел Анотація
      Книга Торгове право - Курс лекцій (СНАУ),  Раздел Анотація
      Книга Кримінальне право України. Загальна частина - За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка,  Раздел Анотація
    Категория Юридическая деонтология
      Книга Юридична деонтологія - І.В. Бризгалов.,  Раздел Анотація
      Книга Юридична термiнологiя. Довідник - В.В. Головченко, В.С. Ковальський.,  Раздел Анотація
    Категория Конституционное право Украины
      Книга Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні - О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, Г.В. Зубенко.,  Раздел Анотація
      Книга Конституційне право України - Кравченко В. В.,  Раздел Анотація
      Книга НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ – ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.,  Раздел Анотація
    Категория Разное
      Книга МЕНЕДЖМЕНТ. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ - О. Г. БІЛОРУС, Є. Г. ПАНЧЕНКО.,  Раздел Анотація
    Категория Транспортное право
      Книга Кваліфікація автотранспортних злочинів - Коржанський М.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Авторское право
      Книга Законодавство України про інтелектуальну власність - О.О. Підопригора.,  Раздел Анотація
    Категория Финансы
      Книга Кредитування: теорія і практика - Лагутін В.Д.,  Раздел Анотація
    Категория Информационное право
      Книга Паблік рілейшенз в ОВС - В.О. Болотова.,  Раздел style='margin-left:0cm'>Анотація
      Книга Контент-аналіз як метод вивчення документів - В.А. Болотова, Г.В. Попова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА - І.В. Арістова,  Раздел Анотація
    Категория Судебное право
      Книга ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ - М. М. ВАСИЛЬЧЕНКО.,  Раздел Анотація
      Книга ЗАХИСНИК НА ПОПЕРЕДНЬОМУ СЛІДСТВІ - Ю.П.Янович.,  Раздел Анотація
      Книга Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудово-му слідстві - Костін М.І.,  Раздел Анотація
      Книга Судова медицина - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
    Категория Торговое право
      Книга Правові засоби матеріально-технічного забезпечення товаровиробників в умовах реформування АПК - Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Хозяйственное право
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 2 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 3 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 4 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 5 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) для студентів IV курсу - Д.В. Задихайл,  Раздел Анотація
    Категория Менеджмент
      Книга Менеджмент персоналу в органах ДПС України - М.М. Недашківській та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Комментарии к нормативным актам
      Книга Постатейний коментар до Кримінального кодексу України - Автор невідомий,  Раздел Анотація
    Категория Государственное право зарубежных стран
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.М. Шаповал.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Основи римського приватного права - Є.М. Орач, Б.Й. Тишик.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.О. Ріяка.,  Раздел Анотація

(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика