Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ - І.М. Сирота.Зміст.Главная >> Семейное право >> ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ - І.М. Сирота.image

Зміст


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!Міністерство освіти і науки України Важно заметить, что одеська національна юридична академія

І.М. Сирота

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

 

Підручник

для студентів вищих навчальних

закладів I-IV рівнів акредитації, що навчаються

за фахом «Правознавство»

2-е видання, доповнене та перероблене

Грант         МБФВ         КМА 'Розвиток бібліотечних фондів"

Наукова бібліотека

Університету "Києво-Могилянська академія"_____

Харків

Юдіссей»

2001

гається

,ичної академії,

ресор,

и

\ЛОВ

к сніг, — вранці те. Вона — вечір >мо, що невелике арість подолати. : державна орган-

.стві, то ефектив-активного трудо-;ідпочинку. Мова , що була і зали-соціальної полі-

ення в Україні», нальної юридич-ля студентів ви-ії, що навчають-ним із найбільш роблематики за-їез сумніву, нав-:нях Конституції соціального за-;релом знань не tx робітників, даються ключові Україні — тру-ечення, допомо-дадянам, пільги в війни, праці і ретичних основ ъся простотою і бить підручник не *таким, що

ьному посібни-чними реалія-гєвого рівня на->, одержуваною

ББК67 C73

Резензенти:

Кафедра трудового права і права соціального забезпечення Важно заметить, что одеської національної

юридичної академії;

Усенко В.Т — начальник Головного

управління праці та соціального захисту

Важно заметить, что одеської обласної державної адміністрації,

Заслужений юрист України

Рекомендовано до друку Вченою радою Важно заметить, что одеської національної юридичної академії

Сирота І.М.

С 73         Право соціального забезпечення в Україні: Під­ручник. — X: «Важно заметить, что одіссей», 2001.— 384 с

ISBN 966-633-046-6

Підручник написаний на основі діючого законодавства про соціальне забезпечення і перспективи його реформуван­ня, у ньому враховані теоретичні положення галузі права соціального забезпечення. Головна увага приділяється вик­ладу матеріалу, знання якого необхідно для здійснення функ­ції соціального захисту населення. Система викладу матеріалу побудована до навчальної програми таким чином, щоб, до можливості, охопити інститути загальної н особливої час­тин права соціального забезпечення. У підручнику висвіт­люються питання здійснення і захисту права на пенсію, роз­кривається зміст суб'єктивних прав громадян на окремі ви­ди забезпечення.

Для студентів, аспірантів, науково-педагогічних праців­ників юридичних вузів, факультетів, інститутів і коледжів, а також фахівців органів соціального захисту, профспілок, пра­воохоронних органів і всіх тих, хто цікавиться проблемами теорії і практики соціального захисту населення в Україні.

ISBN 966-633-046-6

Сирота І.М., 2001

ООО «Важно заметить, что одіссей».; лідготовка

до друку, 2001

З передмовою до читачів звертається

Президент Важно заметить, что одеської національної юридичної академії,

доктор юридичних наук, професор,

народний депутат України СЕРПИ ВАСИЛЬОВИЧ КІВАЛОВ

Старість завжди приходить раптово, як сніг, — вранці подивишся у вікно і побачиш, що усе біле. Вона — вечір життя і завжди запалює ϲʙᴏю лампу. Відомо, що невелике мистецтво старим стати, мистецтво — старість подолати. І в цій боротьбі одне з перпіих місць займає державна орган­ізація соціального захисту населення.

Що вище моральна атмосфера в суспільстві, то ефектив­ніше його допомога тим, хто відійшов від активного трудо­вого життя і знаходиться на заслуженому відпочинку. Мова йде про систему соціального забезпечення, що була і зали­шається одним із пріоритетних напрямків соціальної полі­тики і діяльності держави.

Підручник «Право соціального забезпечення в Україні», підготовлений професором Важно заметить, что одеської національної юридич­ної академії 1-М. Сиротою, призначений для студентів ви­щих закладів освіти I-IV рівнів акредитації, що навчають­ся за спеціальністю «Правознавство», є одним із найбільш кваліфікованих навчальних посібників з проблематики за­конодавства про соціальне забезпечення. Без сумніву, нав­чальний посібник, що базується на положеннях Конституції України, чинного законодавства з питань соціального за­безпечення, про який іде мова, стане джерелом знань не тільки для студентів, але й для практичних робітників.

У кожній з XIV глав підручника розглядаються ключові питання права соціального забезпечення в Україні — тру­довий стаж і вислуга років, пенсійне забезпечення, допомо­га непрацездатним і малозабезпеченим громадянам, пільги і гарантії соціальної захищеності ветеранів війни, праці і військової служби і таке інше. Виклад теоретичних основ права соціального забезпечення відзначається простотою і ясністю, образністю і лаконічністю, що робить підручник «таким, що читається з захопленням», а не «таким, що вивчається заради вивчення».

Матеріал, що викладається в навчальному посібни­ку, безпосередньо пов'язаний з економічними реалія­ми сьогоднішнього дня — зниженням життєвого рівня на­селення, неадекватною заробітною платою, одержуваною

працівниками, інфляційними процесами. У зв'язку з цим нормативна база права соціального забезпечення знаходить­ся в безперервному розвитку — практично щомісяця з'яв­ляються нові законодавчі акти з цієї проблематики. Підруч­ник, так би мовити, йде в ногу з часом — у ньому приво­дяться практично всі правові акти, присвячені соціально­му забезпеченню на січень 2001 року.

Цей підручник відрізняється від інших подібних видань ϲʙᴏєю гуманістичною і реальною спрямованістю — за кож­ним рядком відчувається прагнення автора не просто ви­класти читачу інформаційний матеріал, а й вивести його на практичні рейки — показати застосування в житті, відпо­вісти на виникаючі питання, дати кваліфіковану консуль­тацію. Головний лейтмотив навчального посібника — до-вага до старості і до тих, кому сьогодні в силу тих або інших обставин жити сутужніше, ніж іншим. Старість ніколи не може бути щастям. її уділ — або спочинок, або біда. Спо­чинком вона стає тільки тоді, коли її шанують, коли про неї піклуються. Турботі і повазі старості присвячено бага­то сторінок цього підручника, який у багатьох відношен­нях є незвичним. І насамперед його незвичність у тому, що, уникнувши повчальності, автор домігся переконливості. Во­на виникає від стратегічної думки — турбота про старість є справа державної важливості.

Автор підручника — професор Іван Михайлович Сиро­та — Заслужений юрист України, один з активних вчених-юристів по розробці нової галузі права — права соціально­го забезпечення. Ним підготовлено й опубліковано багато наукових праць, у тому числі монографічних, навчальних посібників, наукових статей. Він автор численних публікацій у часопису «Право України». Тому викладений ним мате­ріал багато в чому заснований на його великому життєво­му досвіді, на багаторічній роботі в правоохоронних орга­нах, органах місцевого самоврядування й у системі юридич­ної освіти. За кожним положенням законодавчого доку­мента стоїть конкретна людина, громадянин України, його проблеми. І тому такий популярний цей підручник як се­ред студентів, так і серед тих, хто професійно займається про­блемами теорії і практики соціального захисту населення в Україні.

Президент Важно заметить, что одеської національної юридичної академії

С.В. Ківалое

(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика