Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


Конституційне право зарубіжних країн - В.О. Ріяка.Анотація.Главная >> Государственное право зарубежных стран >> Конституційне право зарубіжних країн - В.О. Ріяка.image

Анотація


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!ББК 67.300я73 К65

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-2514 від 26 липня 2002 p.)

 

Вступ

 

 

 

Рецензенти Ю.М. ТОДИКА, доктор юридичних наук, професор; О.Н. ЯРМИШ, доктор юридичних наук, професор

Конституційне  право зарубіжних  країн:  Навч.  посіб-К65    ник  /  В.О.   Ріяка  (керівник  авт.   кол.),   B.C.  Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 512 с.

ISBN 966-667-067-4

Пропонований навчальний посібник складається з двох частин — Загальної та Особливої. Відповідно до навчальної про­грами з конституційного права зарубіжних країн у Загальній частині розкриваються поняття конституційно-правового регу­лювання. Характеризуються устрій та державна політика, політичні партії та партійні системи, політичні режими, дер­жавний устрій, форми правління, вищі та місцеві органи влади та ін. В особливій частині розглядаються питання конституцій­ного права окремих країн світу, які належать до різних правових систем сучасності.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, а також працівників органів державної влади.

ББК 67.300я73

© Колектив авторів, 2002

© Художнє оформлення

ISBN 966-667-067-4              Юрінком Інтер, 2002

 

Навчальний курс "Конституційне право зарубіжних країн", разом з курсами "Отметим, что теорія держави та права", "Історія держави та права", "Конституційне право України", складає основу підготовки фахівця-юриста. Конституційне право, сформоване навколо Конституції, є системою правових норм, яка регулює, перш за все, основи устрою суспільства, держави та правове становище людини.

Тривалий час цей курс мав назву "Державне право зарубіжних країн". З позицій сьогодення присутність у назві терміну "конституційне" більшою мірою відповідає пробле­матиці, яка складає сутність та зміст даної дисципліни. Абсо­лютна більшість фахівців прихильна до того, що потрібно говорити про конституційне, а не про державне право1. Отметим, что тер­мін "державне право", вважає більшість авторів, веде до того, що, з одного боку, виникає можливість значно ширше тлумачити термін "державне право", а з другого — звузити це поняття. Так, у джерелах цієї галузі права можуть місти­тися норми, що не стосуються конституційного права (нор­ми фінансового, адміністративного, сімейного, цивільного та ін.). Але часто різні терміни несуть в собі один і той самий зміст. Так, у Німеччині йдеться щодо "державного права", а у більшості країн світу (США, Франції, Росії) щодо "консти­туційного права".

За останні роки видано цілу низку підручників та навчальних посібників з конституційного права, більшість з яких мають аналогічну назву. Див.: Шапо-вал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник — К.: АртЕк, Вищ. шк., 1997. — 264 с; Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран. — М: Юрайт-М., 2001; Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учеб. пособие. — М: Форум-ИНФРА-М, 1999. — 488 с; Конституцион­ное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.М. Баглая, Ю.М. Лейбо, Л.М. Энтина - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 832 с; Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран. — М., 1999; Чиркин В.Е. Конституционое прво зарубежных стран. — М.: Юрист, 1997. — 569 с; Ино­странное конституционное право / Под ред. В.В. Маклакова. — М., 1997 та ін.

 

4

 

Конституційне; право, що закріплює основні принципи та форми організації й функціонування державної влади, тісно торкається реального політичного життя. Істотні зміни в політичному житті нашої країни знайшли ϲʙᴏє відображення в корінних змінах щодо трактування та розуміння природи і характеру конституційного права, що автори, виходячи з за­гальнодемократичної концепції забезпечення та захисту прав людини, критичних оцінок тоталітарних форм організа­цій державної влади, виклали у цьому посібнику.

Колектив авторів

М.С. ГОРШЕНЬОВА, кандидат юридичних наук, доцент —

глави 1, 8, 23; О.В. ЖУРАВКА, кандидат юридичних наук, доцент —

глава 19; К.О. ЗАКОМОРНА, кандидат юридичних наук, доцент —

глава 17; А.О. ОВЧАРЕНКО — глави 13, 16; В.О. РІЯКА, кандидат юридичних наук, доцент (керівник ав-

торського колективу) — глави 9, 12, 14, 15;

01. СВІЧКАРЬОВІ , кандидат юридичних наук, професор —

глави 7, 10, 20, 21, 22, 26; B.C. СЕМЕНОВ, кандидат юридичних наук, професор —

глава 6; А.С. ТАММ, кандидат історичних наук, професор —

глави 24* 25; 1.1. ХАРИТОНОВ, кандидат історичних наук, доцент —

глава 18; М.В. ЦВІК, доктор юридичних наук, професор — глава 5; В.А. ШУВАЛОВА, кандидат юридичних наук, професор —

глави 2, 3, 4, 11

 


Похожие разделы в других книгах:
    Категория Аграрное право
      Книга ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ - А. М. ТРЕТЯК, В. М.ДРУГАК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ - А.М. ТРЕТЯК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ З АГРАРНОГО ПРАВА ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ - В.П. Жушман та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Административное право
      Книга Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Судебные и правоохранительные органы
      Книга СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ - А. П. Гель, Г.С. Семаков, С. П. Кондракова.,  Раздел Анотація
    Категория Банковское право
      Книга Банківське право - О, А, Костюченко.,  Раздел Анотація
    Категория Гражданское право
      Книга Цивільне процесуальне право України.,  Раздел Анотація
    Категория Жилищное право
      Книга Житлове право України - М.К. Галтич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория История государства и права зарубежных стран
      Книга Римське приватне право. Курс лекцій - Р.А. Калюжний.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Історія держави і права країн Стародавнього світу - Тищик Б.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Криминальное право
      Книга Основи кримінально-правової кваліфікації - В.О. Навроцький.,  Раздел Анотація
      Книга КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ - М.Л. Коржанський.,  Раздел Анотація
      Книга Курс кримінології - Колектив авторів.,  Раздел Анотація
    Категория Международное право
      Книга МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО - І. І. Дахно.,  Раздел Анотація
      Книга DEUTSCH. ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН - І.Г. Мараховська,,  Раздел Анотація
      Книга Завдання з навчальної дисципліни Міжнародне приватне право - Гайворонський В.М. та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Налоговое право
      Книга Правовий режим оподаткування в Україні - П.Т. Гега.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Кваліфікація ухилення від сплати обовязкових внесків державі - Л.П. Брич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Нотариат
      Книга Нотариат в Украине. Г.С. Семаков, С.П. Кондракова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Предпринимательское право
      Книга Контроль і перевірки підприємницької діяьності - Колектив авторів.,  Раздел Анотація
      Книга Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері під-приємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел Анотація
    Категория Семейное право
      Книга ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ - І.М. Сирота.,  Раздел Анотація
    Категория Трудовое право
      Книга ОХОРОНА ПРАЦІ - О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук.,  Раздел Анотація
      Книга ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - В.М. Венедиктова.,  Раздел Анотація
    Категория Теория государства и права
      Книга ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - К. Г. Волинка.,  Раздел Анотація
      Книга Основи держави і права - Котюк В. О.,  Раздел Анотація
      Книга Правознавство - Т.В.Варфоломеєва та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Уголовное право
      Книга Мотив і мотивація злочину - А.В. Савченко.,  Раздел Анотація
      Книга Кваліфікація злочинів проти власності - В.П. Ємельянов.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Финансовое право
      Книга ФІНАНСОВЕ ПРАВО - А. Г. Зюнькін.,  Раздел Анотація
    Категория Экологическое право
      Книга Екологічне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Право екологічної безпеки - Андрейцев В.І.,  Раздел Анотація
      Книга Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища – ред.. Наталія Андрусеви,  Раздел Анотація
    Категория История государства и права Украины
      Книга Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України - В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, Г.Г. Каратаєва та ін.,  Раздел Анотація
      Книга Історія держави і права України. Схеми та таблиці – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Правовое регулирование деятельности органов ГНС
      Книга Правове регулювання вивільнення працівників ОВС - М.І. Іншин.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Право
      Книга Цивільний процес - М. Й. Штефан,  Раздел Анотація
      Книга Трудове право України - Прокопенко В. I.,  Раздел Анотація
      Книга Державне управління в Україні - за ред. В.Б. Авер`янова,  Раздел Анотація
      Книга Історія політичних і правових вчень - Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г.,  Раздел Анотація
    Категория Юридическая деонтология
      Книга Юридична деонтологія - І.В. Бризгалов.,  Раздел Анотація
      Книга Юридична термiнологiя. Довідник - В.В. Головченко, В.С. Ковальський.,  Раздел Анотація
    Категория Конституционное право Украины
      Книга Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні - О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, Г.В. Зубенко.,  Раздел Анотація
      Книга Конституційне право України - Кравченко В. В.,  Раздел Анотація
      Книга НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ – ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.,  Раздел Анотація
    Категория Разное
      Книга МЕНЕДЖМЕНТ. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ - О. Г. БІЛОРУС, Є. Г. ПАНЧЕНКО.,  Раздел Анотація
    Категория Транспортное право
      Книга Кваліфікація автотранспортних злочинів - Коржанський М.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Авторское право
      Книга Законодавство України про інтелектуальну власність - О.О. Підопригора.,  Раздел Анотація
    Категория Финансы
      Книга Кредитування: теорія і практика - Лагутін В.Д.,  Раздел Анотація
    Категория Информационное право
      Книга Паблік рілейшенз в ОВС - В.О. Болотова.,  Раздел style='margin-left:0cm'>Анотація
      Книга Контент-аналіз як метод вивчення документів - В.А. Болотова, Г.В. Попова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА - І.В. Арістова,  Раздел Анотація
    Категория Судебное право
      Книга ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ - М. М. ВАСИЛЬЧЕНКО.,  Раздел Анотація
      Книга ЗАХИСНИК НА ПОПЕРЕДНЬОМУ СЛІДСТВІ - Ю.П.Янович.,  Раздел Анотація
      Книга Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудово-му слідстві - Костін М.І.,  Раздел Анотація
      Книга Судова медицина - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
    Категория Торговое право
      Книга Правові засоби матеріально-технічного забезпечення товаровиробників в умовах реформування АПК - Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Хозяйственное право
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 2 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 3 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 4 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 5 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) для студентів IV курсу - Д.В. Задихайл,  Раздел Анотація
    Категория Менеджмент
      Книга Менеджмент персоналу в органах ДПС України - М.М. Недашківській та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Комментарии к нормативным актам
      Книга Постатейний коментар до Кримінального кодексу України - Автор невідомий,  Раздел Анотація
    Категория Государственное право зарубежных стран
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.М. Шаповал.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Основи римського приватного права - Є.М. Орач, Б.Й. Тишик.,  Раздел АНОТАЦІЯ

(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика