Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - К. Г. Волинка.Анотація.Главная >> Теория государства и права >> ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - К. Г. Волинка.image

Анотація


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!5.1. Сутність держави

Історія держави невіддільна від історії суспільства, разом із сус­пільством вона проходить довгий історичний шлях. Усебічно роз­крити поняття, сутність, властивості й риси держави — завдання над­звичайно важке. Вирішити його можна лише при вивченні держави історично, у різних її зв'язках з економікою, соціально-політичним і духовним життям суспільства, максимально використовуючи при цьому наукові досягнення минулого і сучасності.

З давніх часів мислителі намагалися відповісти на запитання, що таке держава. Античні філософи розглядали державу як певну орга­нізацію порядку в суспільстві, вбачаючи в цьому її суть і основне при­значення. Ця ідея знайшла багатьох послідовників і надалі.

У буржуазну епоху поширилось визначення держави як сукуп­ності (союзу) людей, території і влади. Важно заметить, что одні ототожнювали державу з країною, інші — із суспільством, ще інші — з колом осіб, що здій­снюють владу. Деякі пов'язували поняття держави із психічним зв'яз­ком між людьми. В. І. Ленін писав: "Держава — це машина для під­тримки панування одного класу над іншим".

Усі ці підходи відображають лише окремі сторони функціонуван­ня держави — як засобу затвердження порядку в суспільстві чи ін­струменту придушення; як певної території і населення; як сукупності певних зв'язків між людьми. Важно заметить, что однак це лише окремі, хоча й дуже важ­ливі аспекти існування держави. Її сутністю є наявність специфічної державної влади, що носить публічний політичний характер.

Існують різні концепції держави. Кожна з них по-різному підхо­дить до визначення поняття держави, по-різному розкриває її сут­ність. Але при цьому сутність держави завжди розкривається через поняття публічної політичної влади. Сутність кожної конкретної дер­жави визначається тим, кому належить державна публічна влада і в чиїх інтересах вона здійснюється.

Окрім класових аспектів сутності держави, які не можна відкида­ти повністю, необхідно розглядати її загальносоціальні характерис-

38

 

тики. Держава виявляється не тільки машиною, знаряддям, механіз­мом примусу і насильства, але й великою соціальною і культурною цінністю, і сутність її не зводиться тільки до класової природи, тому що вона на кожному етапі ϲʙᴏго розвитку виконувала і загальносо-ціальні функції.

5.2.
Стоит отметить, что основні властивості держави

Держава являє собою особливу політичну організацію суспіль­ства, структуровану певним чином. Про це свідчить спеціальний апа­рат, що складається з особливого розряду людей, які наділені пуб­лічно-владними повноваженнями і професійно виконують функції управління, охорони економічного, соціального і політичного ладу суспільства, у тому числі шляхом примусу. Влада держави характери­зується суверенітетом. Вона диктує правила поведінки, обов'язкові для всього населення; стягування податків і зборів для потреб дер­жавного апарату, формування загальнонаціонального бюджету.

Держава— це політична організація суспільства, що забезпечує його єдність і цілісність, здійснює за допомогою апарату державної вла­ди управління справами суспільства, реалізує суверенну публічну владу, що надає праву загальнообов'язкового значення, гарантує права і ϲʙᴏ­боди людини і громадянина, законність і правопорядок. Держава — це суверенна політико-правова територіальна організація публічної влади соціально неоднорідного суспільства. Вона завжди відрізнялася від інших додержавних (що існували до неї) і недержавних (існуючих по­ряд з нею) інститутів і організацій ϲʙᴏїми специфічними ознаками і рисами.

1. Наявність публічної політичної влади. Спільним поняттям для усіх варіантів розуміння сутності держави є поняття публічної полі­тичної влади. Саме вона — визначальний інституціональний елемент держави.

У суспільстві існують різні види особистої і соціальної влади — влада глави родини, влада рабовласника чи феодала над рабом або слугою, економічна влада власників на засоби виробництва, духовна влада (авторитет) церкви. Усі вони являють собою або індивідуальну, або корпоративну, групову владу, яка існує в силу особистої залеж­ності підвладних, не претендуючи на загальність, не є публічною.

Влада ж публічна поширюється за територіальним принципом, їй підкорюються усі, хто перебуває на "підвладній" території. Стоит сказать, для пуб-

39

 

лічної влади неважливо, чи пов язані підвладні спорідненням, етніч­ними, іншими узами, чи ні. Публічній владі на її території підкоря­ються всі, включаючи іноземців (за невеликим винятком), осіб без громадянства та громадян даної держави.

Публічна влада має політичний характер, здійснюється особли­вою верствою людей, котрі професійно управляють суспільством. Не стоит забывать, что важливою відмінною рисою держави є наявність поряд з апаратом влади і управління специфічного апарату примусу. Він складається з армії, поліції, розвідки, контррозвідки, в'язниць. Апарат публічної політичної влади має монополію на примус, включаючи можливість застосування насильства на всій підвладній території й стосовно всього населення. Ніяка соціальна влада не може конкурувати з пуб­лічною політичною владою і застосовувати силу без її дозволу.

Наявність публічної влади має принципове значення для будь-якої держави. Саме це відрізняє державу від первісного суспіль­ства (у якому влада мала суспільний характер) та від влади інших суб'єктів.

2. Стоит сказать, для держави характерна територіальна організація населення і здійснення публічної влади в територіальних межах. У додержавному суспільстві приналежність індивіда до того чи іншого роду обумов­лювалася кровним спорідненням. Причому рід часто не мав точно визначеної території, пересувався з одного місця на інше. У держав­но-організованому суспільстві кровноспоріднений принцип органі­зації населення утратив ϲʙᴏє значення. На зміну йому прийшов прин­цип територіальної організації. Державна влада територіально по­ширюється, тобто впливає не на саму територію, простір, а на людей, що знаходяться в межах цієї території. Таким чином, територіальний елемент держави — це простір, у межах якого діє державна влада.

Держава має чітко локалізовану територію, на яку поширюється її суверенна влада, а населення, якщо на ній проживає, перетворюєть­ся на підданих чи громадян держави. Виникають, таким чином, про­сторові межі держави. Отметим, что територія держави є ϲʙᴏго роду матеріальною базою будь-якої держави, без якої вона не може існувати. Під терито­рією держави розуміється простір, у межах якого здійснюється дер­жавна влада. Отметим, что територіальний розподіл населення неминуче спричи­няє адміністративно-територіальний розподіл для найоптимальнішої організації державної влади і управління. Уся територія держави роз­бивається на ряд адміністративно-територіальних одиниць — окру­ги, провінції, області, краї, дистрикти, графства, райони тощо.

40

 

Від недержавних організацій (профспілок, політичних партій та ін.) держава відрізняється тим, що вона уособлює все населення краї­ни, яке проживає в межах певної території, поширює на нього ϲʙᴏю владу. На відміну від держави, профспілки і політичні партії, інші політичні організації об'єднують у ϲʙᴏїх лавах лише частину населен­ня, створюються добровільно за тими чи іншими інтересами.

3.             Державний суверенітет. Поняття "державний суверенітет" ви­

никло у процесі переходу від феодалізму до капіталізму, коли треба

було відокремити державну владу від церковної і надати їй винятко­

во монопольного значення. Нині суверенітет — обов'язкова ознака

держави. Суверенітет як властивість (атрибут) державної влади поля­

гає в її верховенстві, самостійності, повноті і незалежності.

Верховенство і повнота державної влади всередині країни озна­чає: універсальність її впливу на все населення, на всі партії та гро­мадські організації цієї країни; можливість скасувати всяке рішення будь-яких інших суспільних і політичних організацій; наявність у неї таких засобів впливу, яких ніяка інша суспільна влада не має (армія, поліція чи міліція, в'язниці та ін.). Самостійність проявляється у здат­ності державної влади самостійно видавати загальнообов'язкові для всього суспільства правила поведінки, встановлювати і забезпечува­ти єдиний правопорядок, визначати права й обов'язки громадян, по­садових осіб, державних, партійних і громадських організацій. На зовнішньополітичній арені суверенітет держави проявляється в неза­лежності та рівноправності у відносинах з іншими державами.

Таким чином, державний суверенітет всередині країни і поза нею виявляється у винятковому, монопольному праві держави вільно ви­рішувати всі ϲʙᴏї справи без стороннього втручання.

Поряд з державним суверенітетом існує суверенітет народу і су­веренітет нації. Суверенітет народу означає повновладдя народу у вирішенні корінних питань організації ϲʙᴏго життя. У більшості конституцій сучасних держав містяться вказівки на те, що їхня вла­да походить від народу і належить народу. Отметим, что теоретично державна влада повинна виражати інтереси народу і служити народу. Важно заметить, что однак на практиці це не завжди так. Державна влада і суверенітет не зав­жди збігаються з народною владою і суверенітетом. Під сувереніте­том нації розуміється повновладдя нації у вирішенні характеру ϲʙᴏ­го життя, самовизначення шляхом утворення самостійної держави.

4.             Характерною ознакою держави, поряд із зазначеними особли­

востями, є податкова система і податки. Спочатку вони необхідні ли­

ше для того, щоб утримувати армію, поліцію й інші примусові орга-

41

 

ни, а також державний апарат. Пізніше вони стали поширюватися і на різні, здійснювані державою, соціальні, освітні, медичні, культур­ні, виховні й інші програми.

Нерозривний зв'язок держави і права. Без права держава існува­

ти не може. Право юридично оформляє державу і державну владу і

тим самим робить їх легітимними (легальними), тобто законними.

Держава здійснює ϲʙᴏї функції у правових межах. Право вводить

функціонування держави і державної влади в рамки законності, під­

порядковує їх конкретному правовому режиму.

Крім названих ознак, кожна держава виділяється ϲʙᴏїми симво­

лами, пам'ятними датами, атрибутами. У кожної держави є свій гімн,

прапор, герб, установлюються правила офіційного поводження, тра­

диції, форми звертання людей один до одного і вітання.

Державна влада здійснюється специфічними методами. До ме­

тодів здійснення державної влади належать переконання та примус.

Переконання — це метод активного впливу на волю і свідомість лю­

дини ідейними і моральними засобами для формування у неї погля­

дів, заснованих на розумінні сутності державної влади, її цілей та

функцій.

Державна влада не може обійтися без особливого, тільки їй при­таманного методу здійснення влади — державного примусу. Держав­ний примус — це психологічний, матеріальний та фізичний (насиль­ницький) вплив уповноважених органів держави на особу з метою примусити її діяти в інтересах держави. Державний примус повинен бути правовим, тобто чітко закріплений нормами права.

Запитання і завдання для самоконтролю

Які існують основні підходи до розуміння сутності держави?

Що являє собою публічна влада і чим вона відрізняється від ін­

ших форм влади?

Розкрийте поняття державного суверенітету.

Охарактеризуйте типовість територіального поширення держав­

ної влади.

42

 


Похожие разделы в других книгах:
    Категория Аграрное право
      Книга ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ - А. М. ТРЕТЯК, В. М.ДРУГАК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ - А.М. ТРЕТЯК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ З АГРАРНОГО ПРАВА ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ - В.П. Жушман та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Административное право
      Книга Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Судебные и правоохранительные органы
      Книга СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ - А. П. Гель, Г.С. Семаков, С. П. Кондракова.,  Раздел Анотація
    Категория Банковское право
      Книга Банківське право - О, А, Костюченко.,  Раздел Анотація
    Категория Гражданское право
      Книга Цивільне процесуальне право України.,  Раздел Анотація
    Категория Жилищное право
      Книга Житлове право України - М.К. Галтич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория История государства и права зарубежных стран
      Книга Римське приватне право. Курс лекцій - Р.А. Калюжний.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Історія держави і права країн Стародавнього світу - Тищик Б.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Криминальное право
      Книга Кримінальне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Кримінальне право України - Фріс П. Л.,  Раздел Анотація
      Книга Кримінальний процес України - О.П. Кучинська, О.А. Кучинська.,  Раздел Анотація
    Категория Международное право
      Книга Міжнародне приватне право - Авторський колектив.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Міжнародне приватне право - О.Х. Юлдашев.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Сучасні правові системи світу - Л.А. Луць.,  Раздел Анотація
    Категория Налоговое право
      Книга Правовий режим оподаткування в Україні - П.Т. Гега.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Кваліфікація ухилення від сплати обовязкових внесків державі - Л.П. Брич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Нотариат
      Книга Нотариат в Украине. Г.С. Семаков, С.П. Кондракова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Предпринимательское право
      Книга Контроль і перевірки підприємницької діяьності - Колектив авторів.,  Раздел Анотація
      Книга Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері під-приємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел Анотація
    Категория Семейное право
      Книга ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ - І.М. Сирота.,  Раздел Анотація
    Категория Трудовое право
      Книга ОХОРОНА ПРАЦІ - О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук.,  Раздел Анотація
      Книга ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - В.М. Венедиктова.,  Раздел Анотація
    Категория Теория государства и права
      Книга Основи держави і права - Котюк В. О.,  Раздел Анотація
      Книга Правознавство - Т.В.Варфоломеєва та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Уголовное право
      Книга Мотив і мотивація злочину - А.В. Савченко.,  Раздел Анотація
      Книга Кваліфікація злочинів проти власності - В.П. Ємельянов.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Финансовое право
      Книга ФІНАНСОВЕ ПРАВО - А. Г. Зюнькін.,  Раздел Анотація
    Категория Экологическое право
      Книга Екологічне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Право екологічної безпеки - Андрейцев В.І.,  Раздел Анотація
      Книга Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища – ред.. Наталія Андрусеви,  Раздел Анотація
    Категория История государства и права Украины
      Книга Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України - В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, Г.Г. Каратаєва та ін.,  Раздел Анотація
      Книга Історія держави і права України. Схеми та таблиці – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Правовое регулирование деятельности органов ГНС
      Книга Правове регулювання вивільнення працівників ОВС - М.І. Іншин.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Право
      Книга Історія політичних і правових вчень - Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г.,  Раздел Анотація
      Книга Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів - За ред. О.М. Бандурки,  Раздел Анотація
      Книга Торгове право - Курс лекцій (СНАУ),  Раздел Анотація
      Книга Кримінальне право України. Загальна частина - За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка,  Раздел Анотація
    Категория Юридическая деонтология
      Книга Юридична деонтологія - І.В. Бризгалов.,  Раздел Анотація
      Книга Юридична термiнологiя. Довідник - В.В. Головченко, В.С. Ковальський.,  Раздел Анотація
    Категория Конституционное право Украины
      Книга Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні - О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, Г.В. Зубенко.,  Раздел Анотація
      Книга Конституційне право України - Кравченко В. В.,  Раздел Анотація
      Книга НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ – ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.,  Раздел Анотація
    Категория Разное
      Книга МЕНЕДЖМЕНТ. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ - О. Г. БІЛОРУС, Є. Г. ПАНЧЕНКО.,  Раздел Анотація
    Категория Транспортное право
      Книга Кваліфікація автотранспортних злочинів - Коржанський М.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Авторское право
      Книга Законодавство України про інтелектуальну власність - О.О. Підопригора.,  Раздел Анотація
    Категория Финансы
      Книга Кредитування: теорія і практика - Лагутін В.Д.,  Раздел Анотація
    Категория Информационное право
      Книга Паблік рілейшенз в ОВС - В.О. Болотова.,  Раздел style='margin-left:0cm'>Анотація
      Книга Контент-аналіз як метод вивчення документів - В.А. Болотова, Г.В. Попова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА - І.В. Арістова,  Раздел Анотація
    Категория Судебное право
      Книга ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ - М. М. ВАСИЛЬЧЕНКО.,  Раздел Анотація
      Книга ЗАХИСНИК НА ПОПЕРЕДНЬОМУ СЛІДСТВІ - Ю.П.Янович.,  Раздел Анотація
      Книга Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудово-му слідстві - Костін М.І.,  Раздел Анотація
      Книга Судова медицина - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
    Категория Торговое право
      Книга Правові засоби матеріально-технічного забезпечення товаровиробників в умовах реформування АПК - Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Хозяйственное право
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 4 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 5 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) для студентів IV курсу - Д.В. Задихайл,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 6 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 8 – Автор невідомий,  Раздел Анотація
    Категория Менеджмент
      Книга Менеджмент персоналу в органах ДПС України - М.М. Недашківській та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Комментарии к нормативным актам
      Книга Постатейний коментар до Кримінального кодексу України - Автор невідомий,  Раздел Анотація
    Категория Государственное право зарубежных стран
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.М. Шаповал.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Основи римського приватного права - Є.М. Орач, Б.Й. Тишик.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.О. Ріяка.,  Раздел Анотація

(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика