Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ.Анотація.Главная >> Теория государства и права >> ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ.image

Анотація


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!1. Поняття законності

Законність — один з основоположних принципів діяль­ності державних органів, громадських організацій, роботи посадових осіб і поведінки громадян. Дотримання закон­ності є найважливішим напрямком формування правової держави.

Всі закони держави мають виражати волю й інтереси народу, бути конкретним виявом народовладдя. Здійснення і розвиток демократії, реальне забезпечення прав та інте­ресів громадян є невід'ємною умовою створення правової держави. Важно заметить, что однак сама наявність законів ще не вирішує даних завдань. Аби практично регулювати діяльність відпо­відних органів державної влади і управління, організацій, установ і громадян, законів треба точно і неухильно дотри­муватись й виконувати їх, а в державі, суспільстві має панувати режим законності.

Отже, законність — це такий режим державного і суспільного життя, при якому забезпечується повне й не­ухильне дотримання і виконання законів, під законних актів усіма без винятку органами держави, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами. Поняття законності охоплює дотримання і виконання всієї системи нормативних актів держави.

Суть законності полягає в реальності права, в тому, що всі без винятку суб'єкти суспільних відносин керуються принципом суворого дотримання приписів законів й інших нормативних актів, сумлінно виконують покладені на них юридичні обов'язки, безперешкодно і повною мірою вико­ристовують ϲʙᴏї суб'єктивні права. Тим самим у державі і суспільстві дотримуються встановлених законами та ін­шими нормативними актами правопорядку, державної і громадської дисципліни.

Законність означає, що при здійсненні посадовими осо­бами ϲʙᴏїх владних функцій не має місця суб'єктивізму і сваволі, що ведеться рішуча боротьба із різного роду зло­вживаннями, фактами зневажання законів, порушенням прав і законних інтересів громадян, а також з непра­вомірною поведінкою громадян. Слід зважати на те,  що

208

 

законність відображує факт відповідності поведінки суб'єк­тів регульованих правом відносин юридичним правилам (нормам права). Зв'язок законності з державним апаратом, державною владою, політичною системою, правом свідчить про те, що законність пронизує всі інститути державно-правової надбудови і сфери їх діяння у суспільстві.

Законність нерозривно пов'язана із демократією. Цей зв'язок характеризується насамперед тим, що законність є невід'ємним елементом демократії, дійсного народовладдя. Законність покликана охороняти суспільні відносини, со­ціальні цінності суспільства, справедливість. Справжня де­мократія неможлива без твердої законності. Демократія, у ϲʙᴏю чергу, справляє значний вплив на формування і підтримання режиму законності, виступає як найважли­віша гарантія законності. Всебічне забезпечення законності досягається лише за умов демократичних форм державного і суспільного життя, коли в боротьбі з правопорушеннями беруть участь широкі маси трудящих, коли діяльність дер­жавного апарату перебуває під контролем народу, його представницьких органів.

На жаль, упродовж багатьох років у нашій країні за­конність попиралася, і долю країни, всього народу вершив не закон, а особисті амбіції окремих осіб, переважав підхід з позицій партійно-номенклатурної доцільності, а право, закон займали другорядні позиції. Результати цієї проти­правної діяльності ще й нині відчуваються у нашій країні.

Динамізм законодавства при стабільності основних його принципів та інститутів, чіткість, якість, конкретність за­кону, відсутність у ньому "загальних місць", нічим не підкріплених декларацій і закликів, — важливий показник правової культури суспільства, вагома гарантія від волюн­таризму та свавілля. Проте, сучасне законодавство не по­збавлене цих недоліків. Так, багатьом чинним законам бракує чіткості, багато з них містять формулювання, що дають можливість виконавцям широко трактувати поло­ження даних законів. Зовсім неприпустимо, коли загально­державні рішення перекроюються на відомчому чи місцевому рівнях. Безглузді заборони і обмеження гальму­ють суспільно корисні ініціативи. Вони лише породжують бюрократизм   і   безвідповідальність,   з   одного   боку,   ко-

РУПЦІЮ  —  З  ІНШОГО.

Уся діяльність у сфері правового регулювання має бути зорієнтована на принципи законності, їх практичну реа-

209

 

лізацію.   Принципи  законності  —  це ті  основні  начала керівні  ідеї і  основоположні   вимоги,   що  розкривають її сутність,   основу  її  змісту  як  обов'язкового  режиму  дер­жавного і суспільного життя.
Стоит отметить, что основними принципами за­конності є:

нерозривний  зв'язок,  підпорядкування,  зумовленість

законності режимом демократії;

обов'язковість  вимог  законності для  усіх  громадян,

посадових   осіб,   державних   органів   та   громадських   ор­

ганізацій;

забезпечення верховенства закону в системі правових

актів;

зв'язок законності із загальною та правовою культу­

рою населення, посадових осіб;

неприпустимість протиставлення законності й доціль­

ності;

єдність законності та справедливості;

встановлення дійового контролю і нагляду за дотри­

манням законності;

участь мас у діяльності по забезпеченню законності;

невідворотність відповідальності за правопорушення,

будь-які порушення режиму законності.

Особливо варто підкреслити, що і законність у цілому, і всі без винятку принципи законності мають за мету забез­печення і захист прав і ϲʙᴏбод громадян, їх правового статусу. Саме на цю мету зорієнтований режим законності дійсно демократичного суспільства, правової соціальної де­ржави, формування якої є глобальним завданням ук­раїнського суспільства.

Реалізація режиму законності у країні базується на си­стемі гарантій, дієвість яких покликана зробити законність реальною. Гарантії законності — це позитивні об'єктивні умови, що сприяють підвищенню рівня розвитку суспільства, добробуту народу, а також спеціальні юри­дичні засоби і способи, через які забезпечується режим законності у країні. На жаль, дані об'єктивні умови (еко­номічні, соціальні, політичні і ті, що стосуються рівня розвитку суспільної свідомості) у кожному суспільстві да­лекі від ідеальних у плані гарантій законності. Тому їх заміна в позитивний бік — це й питання законності в Україні.

Дещо про спеціальні юридичні засоби. Такими є:

1. Чіткість і конкретність норм чинного права, ефек­тивність  санкцій,   що  захищають  ці  норми.   Дотримання

210

 

правових норм гарантується можливістю застосування у випадку їх порушення тих чи інших форм державного примусу, юридичної відповідальності. Окремо слід відзна­чити, що в системі українського права, як і права деяких інших держав, є галузі й інститути права, котрі містять норми, що регулюють саме питання різноманітних форм відповідальності за певні правопорушення (кримінальне право, інститут матеріальної відповідальності у цивільному праві і т. ін.).

Виконання  правосуддя  як спеціальної форми  універ­

сальної,   здійснюваної   на   основі   права   і   справедливості

діяльності судів, котра забезпечує реалізацію чинного пра­

ва, захист прав і ϲʙᴏбод громадян.

Здійснення   вищого   нагляду   за   точним   і  однаковим

виконанням законів з боку органів прокуратури.

Діяльність  державних   інспекцій  та  контрольно-реві­

зійного  апарату,   котрі   в   межах  ϲʙᴏєї   компетенції   здій­

снюють роботу по запобіганню,  виявленню і припиненню

порушень законності у різних сферах державного і суспіль­

ного життя. В результаті дотримання режиму законності у

суспільстві  встановлюється  правовий  порядок   (правопоря­

док).
Стоит отметить, что останній слід визначити як систему суспільних від­

носин, будь-яких інших дій, що мають правове значення і

здійснюються у суспільстві відповідно до вимог норм права.

Законність — це принцип діяльності, режим дій, відносин;

правопорядок — це результат реалізації цього принципу,

режиму, дотримання законності.

2. Поняття правопорядку

Порушення вимог законності веде до деформації су­спільних зв'язків, недотримання і підриву правопорядку. Законність і правопорядок перебувають у тісному взаємо­зв'язку. Зміцнення законності має ϲʙᴏїм наслідком більш високий рівень правопорядку, і навпаки, порушення його ведуть до послаблення правопорядку. Правопорядок є важ­ливою умовою реалізації інститутів демократії, оскільки вони розвиваються на базі всебічного зміцнення законності.

Водночас правопорядок є важливим структурним еле­ментом суспільного порядку, під яким розуміється пра­вильно налагоджений стан всієї сукупності суспільних від­носин, урегульованих не лише правовими, а й усіма ін­шими соціальними нормами. Якщо зміцнення і підтри­мання   правопорядку   пов'язано   з   реалізацією   правових

7\ І

 

норм, то у підтримці суспільного порядку важлива роль належить нормам моралі громадських організацій, тради­ціям, звичаям. Отже, поняття суспільного порядку за ϲʙᴏїм обсягом ширше, ніж поняття правопорядку. Таке поняття суспільного порядку необхідне для з'ясування змісту і ме­ханізму всього суспільного й державного життя.

В адміністративному праві поняття громадського порядку вживається у вузькому значенні. Воно пов'язується з під­триманням порядку в громадських місцях.

Правопорядок передбачає закріплення справжнього де­мократичного правового статусу особи, неухильне втілення у життя демократичних прав і ϲʙᴏбод особи, гарантованість від свавілля. Разом з тим цей порядок неможливий без найсуворішого виконання кожним громадянином ϲʙᴏїх обов'язків, закріплених нормами права.

У законах та інших нормативних актах визначено структуру державних та громадських організацій, їх компе­тенцію, демократичну основу їх взаємовідносин. Можна сказати, що врегульованість і порядок досягаються безпосе­редньо через реалізацію вимог права в поведінці різно­манітних суб'єктів суспільних відносин як у взаємовід­носинах держави з окремими громадянами, у взаємовід­носинах громадян, так і у взаємовідносинах державних органів і громадських організацій.

Створення певного порядку в суспільних відносинах за допомогою правових норм є однією з найважливіших вла­стивостей державної влади. Правовий порядок — це реаль­ний порядок, що встановлюється і охороняється державою, у здійсненні якого зацікавлена держава як апарат влади. У сучасних умовах, коли Україна переживає період станов­лення, стратегічний курс нашої держави націлений на зміцнення соціально-економічного розвитку країни, перехід до ринкової економіки. Передбачається корінне оновлення матеріально-технічної бази виробництва на основі досяг­нень науково-технічного прогресу як нашої країни, так і з використанням світового досвіду, вдосконалення управління на всіх рівнях.

Зміцнення правової основи державного і громадського життя передусім залежить від стану законності і правопо­рядку у роботі державного апарату. Порушення законності у його діяльності, особливо коли вони стають системою, перешкоджають здійсненню функцій держави, порушують упорядкованість, синхронність роботи. Вони знижують пре­стиж державної влади серед населення,  породжують без-

212

 

відповідальність, можливість безкарного порушення право­порядку , а у деяких випадках мають прямим наслідком порушення прав і законних інтересів громадян. Надто ви­кликає стурбованість порушення законності тими органами держави, що за характером ϲʙᴏєї діяльності покликані охо­роняти правопорядок, — органів юстиції, суду, прокурату­ри, міліції.

3. Державна дисципліна

На особливу увагу заслуговує питання про дисципліну. Дисципліна є найважливішим соціальним чинником, що має безпосередній вплив на життя суспільства і кожної людини. Від рівня дисципліни значною мірою залежать успіхи в економічній діяльності, якість соціального обслу­говування.

Дисципліна і правопорядок взаємопов'язані і характери­зують у суспільстві взаємозв'язок людини із ϲʙᴏїм трудо­вим колективом, суспільством, масою інших людей. Став­лення людини до питань дисципліни є одним із показників рівня соціалізації — здатності усвідомлювати, підтриму­вати і розвивати соціальні взаємодії.

Дисципліна — це певний порядок поведінки людей, що забезпечує узгодженість їх дій у колективі, суспільному і державному житті. Існує ряд різновидів дисципліни залеж­но від того, що регулює і якими нормами стверджується порядок поведінки людей: дисципліна державна, громад­ська, партійна, трудова, договірна, технологічна, військова і т. ін.

Державна дисципліна — це дотримання всіма органі­заціями і громадянами встановленого державою порядку Діяльності державних органів, підприємств і установ по виконанню покладених на них обов'язків. Державна дис­ципліна передбачає свідоме позитивне ставлення громадян До встановленого правопорядку, що виражає інтереси всьо­го населення. Дисципліна сприяє розвитку соціально-полі­тичної активності громадян, являє собою невід'ємну рису Демократії. Державна і громадська дисципліна — важливі Форми вияву соціальної відповідальності особи. В дотри­манні державної і громадської дисципліни виявляється по­літична, правова і моральна культура громадян.

Не стоит забывать, что важливим видом дисципліни є трудова дисципліна, пов язана із виконанням правил внутрішнього трудового Розпорядку.  Актуальним  завданням  нашого суспільства є

213

 

удосконалення дисципліни, виконання законів, підзаконних актів, договорів, інших обов'язкових рішень. У система­тичній роботі щодо зміцнення правопорядку, законності, дисципліни потрібно домагатися стабільності правових актів, щоб нове рішення приймалося лише після виконання попереднього рішення або виникнення нових обставин.

Чинним трудовим законодавством передбачено загальні вимоги дисципліни: вчасний прихід на роботу, дотримання встановленої тривалості робочого дня, використання робо­чого часу для продуктивної праці, вчасне і точне виконан­ня розпоряджень адміністрації тощо. Ці норми і вимоги не можуть охопити всі сторони виробничого процесу. Тому в трудовому законодавстві і визначається додаткове коло обов'язків працівників, пов'язаних із дотриманням техно­логічної дисципліни.

Проте законність і державна дисципліна не тотожні, обсяг їх нормативної основи не збігається. Якщо законність опирається лише на правові акти загального характеру (правові норми), то державна дисципліна, як і решта видів дисципліни, — ще й на конкретні розпорядження, тобто на індивідуальні акти.

Усталеність дисципліни залежить від рівня правового виховання. У правовій практиці діє принцип: незнання закону не звільняє правопорушника від відповідальності; скоївши правопорушення, не можна посилатися в ϲʙᴏє ви­правдання на незнання закону.

Отже, основна вимога будь-якого виду дисципліни — це найсуворіше виконання законів та інших, заснованих на законах, нормативних та індивідуальних актів. Законність є серцевина, основа дисципліни. Це й визначає тісний їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Зміцнення державної дисципліни невіддільне від процесу зміцнення законності.

Питання для заϲʙᴏєння матеріалу:

Як Ви визначаєте поняття "законність"?

Яке існує співвідношення між законністю та доціль­

ністю?

Що означає принцип верховенства закону?

Який існує зв'язок між законністю та правовою куль­

турою?

Який зміст вкладається у поняття "принцип єдності

законності"?

214

 

6   Які ще є інші принципи законності?

Який   зміст   вкладається   у   поняття   "режим   закон­

ності"?

Як  можна  сформулювати  поняття   "законність"? Які

гарантії законності?

Як Ви розумієте зміст поняття "правопорядок"?

Який зв'язок існує між законністю, правопорядком та

громадським порядком?

Як Ви розумієте зміст поняття  "дисципліна"? Які є

види дисципліни?

Яке співвідношення існує між законністю,  правопо­

рядком та державною дисципліною?

Література

Конституція України. — К., 1996.

Афанасьев В.Г.  Обеспечение законносте  в деятельности

органов внутренних дел. — М., 1987. Белявский А.В. Придворов Н.А. Охрана чести и достоин-

ства личности в СССР. — М., 1971. Боннєр А.Т., Квиткин В.Т. Судебннй контроль в области

государственного управлення. — М., 1973. Буржуазная    конституция    на    современном    зтапе.    —

М., 1983. Вопросн   совершенствования  правового  регулирования  и

укрепления социалистической  законносте  и  правопо-

рядка. — Омск, 1988. Всероссийское Учредительное собрание. Первмй и един-

ственньш день его занятий  (5—6 января  1918  года).

Стенографический отчет. — Важно заметить, что одесса, 1918 /Перепечат-

ка/. — К., 1991. Гавриленко Д.А.  Правовое государство и дисциплина. —

Минск, 1991. Государственная  дисциплина  и  ответственность.   —   К.,

1991.

Государственная дисциплина и социалистический право­порядок. — М., 1985.

Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая фор­ма деятельности. Материал опубликован на http://зачётка.рф
— М., 1987. Гранин  А.Ф.   Гарантии  социалистической  законносте  в

деятельности органов внутренних дел. — К., 1982. Гусарєв С.Д. Отметим, что теорія держави та права. Альбом схем. —

К., 1997.

215

 

Долгова А.И. Знать и исполнять закон. — М., 1987.

Дюрягин И.Я. Гражданин и закон. — М., 1989.

Защита прав личности в гражданском процессе. — М., 1986.

Збірник нормативних актів України з питань правопо­рядку. — К., 1993.

Ковалев В.А. Буржуазная законность: теоретические ил-люзии и судебно-полицейская реальность. — М., 1986.

Кристи Н. Пределм наказания. — М., 1985.

Лазарев В.В., Попов Л.Л., Розин Л.М. Правовме основи обеспечения охранн общественного порядка. — М., 1987.

Петрухин И.Л. Правосудне: время реформ. — М., 1991.

Чечот Д.М. Как защитить ϲʙᴏє право (Юридические советн гражданам). — М., 1987.

216

 


Похожие разделы в других книгах:
    Категория Аграрное право
      Книга ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ - А. М. ТРЕТЯК, В. М.ДРУГАК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ - А.М. ТРЕТЯК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ З АГРАРНОГО ПРАВА ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ - В.П. Жушман та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Административное право
      Книга Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Судебные и правоохранительные органы
      Книга СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ - А. П. Гель, Г.С. Семаков, С. П. Кондракова.,  Раздел Анотація
    Категория Банковское право
      Книга Банківське право - О, А, Костюченко.,  Раздел Анотація
    Категория Гражданское право
      Книга Цивільне процесуальне право України.,  Раздел Анотація
    Категория Жилищное право
      Книга Житлове право України - М.К. Галтич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория История государства и права зарубежных стран
      Книга Римське приватне право. Курс лекцій - Р.А. Калюжний.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Історія держави і права країн Стародавнього світу - Тищик Б.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Криминальное право
      Книга Злочинність і система кримінальних покарань - О.Г. Фролова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Мотив і мотивація злочину - А.В. Савченко.,  Раздел Анотація
      Книга Понті форми співучасті у злочині за кримінальним правом України - Г.В. Новицький.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Международное право
      Книга МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО - І. І. Дахно.,  Раздел Анотація
      Книга DEUTSCH. ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН - І.Г. Мараховська,,  Раздел Анотація
      Книга Завдання з навчальної дисципліни Міжнародне приватне право - Гайворонський В.М. та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Налоговое право
      Книга Правовий режим оподаткування в Україні - П.Т. Гега.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Кваліфікація ухилення від сплати обовязкових внесків державі - Л.П. Брич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Нотариат
      Книга Нотариат в Украине. Г.С. Семаков, С.П. Кондракова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Предпринимательское право
      Книга Контроль і перевірки підприємницької діяьності - Колектив авторів.,  Раздел Анотація
      Книга Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері під-приємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел Анотація
    Категория Семейное право
      Книга ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ - І.М. Сирота.,  Раздел Анотація
    Категория Трудовое право
      Книга ОХОРОНА ПРАЦІ - О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук.,  Раздел Анотація
      Книга ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - В.М. Венедиктова.,  Раздел Анотація
    Категория Теория государства и права
      Книга Основи держави і права - Котюк В. О.,  Раздел Анотація
      Книга Правознавство - Т.В.Варфоломеєва та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Уголовное право
      Книга Мотив і мотивація злочину - А.В. Савченко.,  Раздел Анотація
      Книга Кваліфікація злочинів проти власності - В.П. Ємельянов.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Финансовое право
      Книга ФІНАНСОВЕ ПРАВО - А. Г. Зюнькін.,  Раздел Анотація
    Категория Экологическое право
      Книга Екологічне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Право екологічної безпеки - Андрейцев В.І.,  Раздел Анотація
      Книга Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища – ред.. Наталія Андрусеви,  Раздел Анотація
    Категория История государства и права Украины
      Книга Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України - В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, Г.Г. Каратаєва та ін.,  Раздел Анотація
      Книга Історія держави і права України. Схеми та таблиці – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Правовое регулирование деятельности органов ГНС
      Книга Правове регулювання вивільнення працівників ОВС - М.І. Іншин.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Право
      Книга Цивільне право України - за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової,  Раздел Анотація
      Книга Теорія держави і права - Скакун О.Ф.,  Раздел Анотація
      Книга Цивільний процес - М. Й. Штефан,  Раздел Анотація
      Книга Трудове право України - Прокопенко В. I.,  Раздел Анотація
    Категория Юридическая деонтология
      Книга Юридична деонтологія - І.В. Бризгалов.,  Раздел Анотація
      Книга Юридична термiнологiя. Довідник - В.В. Головченко, В.С. Ковальський.,  Раздел Анотація
    Категория Конституционное право Украины
      Книга Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні - О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, Г.В. Зубенко.,  Раздел Анотація
      Книга Конституційне право України - Кравченко В. В.,  Раздел Анотація
      Книга НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ – ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.,  Раздел Анотація
    Категория Разное
      Книга МЕНЕДЖМЕНТ. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ - О. Г. БІЛОРУС, Є. Г. ПАНЧЕНКО.,  Раздел Анотація
    Категория Транспортное право
      Книга Кваліфікація автотранспортних злочинів - Коржанський М.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Авторское право
      Книга Законодавство України про інтелектуальну власність - О.О. Підопригора.,  Раздел Анотація
    Категория Финансы
      Книга Кредитування: теорія і практика - Лагутін В.Д.,  Раздел Анотація
    Категория Информационное право
      Книга Паблік рілейшенз в ОВС - В.О. Болотова.,  Раздел style='margin-left:0cm'>Анотація
      Книга Контент-аналіз як метод вивчення документів - В.А. Болотова, Г.В. Попова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА - І.В. Арістова,  Раздел Анотація
    Категория Судебное право
      Книга ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ - М. М. ВАСИЛЬЧЕНКО.,  Раздел Анотація
      Книга ЗАХИСНИК НА ПОПЕРЕДНЬОМУ СЛІДСТВІ - Ю.П.Янович.,  Раздел Анотація
      Книга Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудово-му слідстві - Костін М.І.,  Раздел Анотація
      Книга Судова медицина - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
    Категория Торговое право
      Книга Правові засоби матеріально-технічного забезпечення товаровиробників в умовах реформування АПК - Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Хозяйственное право
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 2 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 3 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 4 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 5 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) для студентів IV курсу - Д.В. Задихайл,  Раздел Анотація
    Категория Менеджмент
      Книга Менеджмент персоналу в органах ДПС України - М.М. Недашківській та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Комментарии к нормативным актам
      Книга Постатейний коментар до Кримінального кодексу України - Автор невідомий,  Раздел Анотація
    Категория Государственное право зарубежных стран
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.М. Шаповал.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Основи римського приватного права - Є.М. Орач, Б.Й. Тишик.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.О. Ріяка.,  Раздел Анотація

(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика